KHK ile Danıştay ve Yargıtay Üyelerine İmtiyazlı Sağlık Hizmeti - Dr. Ergün Demir - Dr.Güray Kılıç

2017-12-29

KHK ile DANIŞTAY ve YARGITAY ÜYELERİNE İMTİYAZLI SAĞLIK HİZMETİ

Yayımlanan 696 Sayılı KHK ile Danıştay ve Yargıtay üyeleri ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine, milletvekillerine uygulanan ‘’ayrıcalıklı tedavi yardımı ’’ hükmü getirilerek imtiyazlı sağlık hakkı verilmiştir.

Soruyoruz?
Danıştay ve Yargıtay üyelerine tanınan böylesi bir ayrıcalık niçin tüm yargı mensuplarına ve milletin aslına tanınmamaktadır? Sağlık ve sosyal güvenlik adaleti bakımından bir vicdan sorgulaması yapılması gerekmez mi?

24 Aralık 2017 Pazar günü Resmi Gazetede yayımlanan 696 Sayılı KHK’nin 32.ve 42.maddesinde; 2575 sayılı Danıştay Kanununun ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun aylıkları ve ödenekleri ile diğer mali hakları belirleyen 64 üncü maddesine aşağıdaki “Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Başkanvekilleri, Daire Başkanları ve üyeleri ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin'' ve "Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin'' sağlık giderleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde Danıştay ve Yargıtay bütçesinden ödenir.” fıkra eklenerek tüm bunların sağlık ve tedavi giderlerinin ödenmesinde ayrıcalıklı bir durum oluşturulmuştur.

Oysa Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. İnsanlar ve kurumlar arasında kanunların uygulanması açısından da hiçbir fark gözetilemez.

Milletin aslı;

Sağlık hizmetlerine ‘rahat ve mutlu’ ulaşabilmek için sadece Genel Sağlık Sigortası primi ödemek yeterli değildir. Ek olarak cepten Sosyal Güvenlik Kurumuna 14 kalem katkı – katılım payı, vakıf üniversitelerine ve özel sağlık kuruluşlarına Sağlık Uygulama Tebliğindeki (SUT) bedelin %200 kadarını ilave ücret olarak ödemek zorunludur.
Vatandaş cebinden; 

− Muayene katılım ücretleri,
− Vücut dışı protez ve ortez bedelinin %10 – 20 si, ( Her bir ortez ve protez için katılım payı tutarı brüt asgari ücretin %75’ni geçemeyen tutarlar) 
− Kurumla sözleşmeli vakıf üniversitesi ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca SUT’taki bedelin %200’ü,
− Üniversitelerde (Vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyelerinin mesai saati sonrası poliklinik muayenesinde muayene bedelinin iki katı, her bir girişimsel işlem için sağlık hizmeti bedelinin bir defada asgari ücretin iki katına kadarlık kısmı,
− Otelcilik hizmetlerinde çift yataklı odalarda standart yatak tarifesinin 1,5 katı, tek yataklı odalarda ise 3 katı,
− Eşdeğer ilacın en ucuzunun % 10’nu,
− İstisnai sağlık hizmetleri için işlem bedellerinin 3 katı ilave ücreti ödemektedir.

Milletvekillerine, yasama organı eski üyelerine tedavi yardımı yapılmasına dair yönetmelikten;

• Özel veya kamu sağlık kurumu veya kuruluşunca hastanın tedavisi dolayısıyla yapılan bütün işlemler sonucu ödenmesi gereken ücretleri gösteren fatura düzenlenerek kuruma gönderilir. Fatura bedeli, fatura incelemesi yapıldıktan sonra sağlık kurum veya kuruluşuna ödenir.
• Hak sahiplerinin resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında şikâyetleriyle ilgili olan ve yapılması tıbben gerekli ve zorunlu olduğu için yaptırılacak tıbbi tetkik, tahlil ve fizik tedavi giderleri Kurum tarafından ödenir.

• Resmi sağlık kurumlarınca sağlanan tedavi hizmetlerine ilişkin Tebliğ hükümlerine göre hastalardan alınan ilave ücretler kurumca karşılanır.
• Profesör veya doçentlerin muayene ve tedavilerine ait öğretim üyesi fark bedeli Kurumca ödenir.
• Sağlık kurulu raporlarının Bakanlıkça onaylanması ile yurt dışına gönderilenlerin tedavi, organ ve doku nakli ile tetkik ve tahlil işlemlerine ait giderlerin tamamı Kurumca karşılanır.
• Hak sahipleri, resmi sağlık kurumlarında A Sınıfı özel oda bulunduğu takdirde bu odada, bulunmadığı takdirde 1. sınıf odada, özel sağlık kurumlarında ise 1. sınıf odada yatırılırlar.
• Ağız ve diş sağlığı ile her türlü restoratif, cerrahi ve protetik tedaviler, resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılabilir. Tedaviye ait bu giderler serbest diş hekimlerine, Kurum ile yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde ödenir. .
• Kemik içi implant bedelleri, hak sahipliği süresince ve altı adedi geçmemek üzere Kurumca ödenir.
• Gözlük camı ve çerçevesi için ödenecek azami miktar, TBMM Başkanlık Divanınca tespit edilir,
Sağlık kurulu raporu ile öngörülen puva camlar ile prizmatik ve teleskopik gözlük camları ödenir.
• Resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarının uzman hekimlerince görülen lüzum üzerine, gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından tedavi amacıyla getirilen ortez ve protezler ile tıbbi sarf malzemelerin bedelleri Kurumca ödenir.
• Hak sahiplerinin tedavi için bulundukları yerden başka yere gönderilmeleri halinde; tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiş-dönüş yol masrafı, yolda geçen süreler için yevmiye, tedavi kurumuna başvurulduğu tarihten, kabul işlemi sonuçlanıncaya kadar ve beş günü geçmemek üzere yevmiye ödenir.
• Estetik bakımdan yapılan tıbbi ve cerrahi müdahalelerin parası ödenmez. Ancak bir kaza, ameliyat veya konjenital nedenlerle oluşmuş arazların tedavisine yönelik olarak yapılacak uygulamaların bedeli, bu durumların resmi sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre ödenir.


Özetlersek;

Vatandaşların sağlık hizmetine ulaşabilmeleri için sadece Genel Sağlık Sigortası primi ödemeleri yeterli olmayıp, ek olarak cepten SGK’una 14 kalem katkı – katılım payı, vakıf üniversitelerine ve özel sağlık kuruluşlarına SUT’taki bedelin %200 kadarını ilave ücret olarak ödemeleri zorunlu iken;

24 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 696 Sayılı KHK ile Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Başkanvekilleri, Daire Başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili, Yargıtay üyeleri ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri;

Hem kamu ve hem de özel sağlık kurum ve kuruluşlarında;
- Tedavi olabilmekte ve tetkik yaptırabilmekte,
- Dilediği profesör veya doçent ünvanlı hekime ilave ücret ödemeden muayene olabilmekte,
- Yurt dışına tedaviye kolay gidebilmekte,
- Prizmatik ve teleskopik gözlük camı alabilmekte,
- Gerekli ortez ve protezleri gerekirse yurtdışından getirtebilmekte,
- İmplant diş yaptırabilmekte,
- Kaplıcalarda tedavi olabilmekte,
- Sağlık kurumlarında 1. sınıf odada yatabilmekte ve diğer yurttaşlardan farklı olarak yukarda belirtilenlerin hiç biri için cebinden katılım payı ve ilave ücret ödememektedirler.
- Hatta tedavi için başka yere gönderilen bu ayrıcalıklı hastalara gidiş dönüş yol parası ve yevmiye ödenmektedir.
- Tedavisi dolayısıyla yapılan bütün işlemler sonucunda ortaya çıkan faturayı Kurum ödemektedir.

Danıştay ve Yargıtay üyelerine tanınan böyle bir hak neden tüm hukukçulara ve vatandaşlara tanınmamaktadır?

Oysa:

Anayasanın “Kanun önünde eşitlik” başlıklı maddesi; hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” denilmektedir.

Demokratik hukuk devleti ilkesini cumhuriyetin nitelikleri arasında sayan bir devlet yapısı içinde Danıştay ve Yargıtay üyelerine " Eşitlik ilkesine aykırılık, üstünlük ve imtiyazın" bir OHAL KHK’sı ile verilmesi düşünülemez.


Bazı tanımlar

Hak Sahipleri: Milletvekillerini, Yasama Organı eski üyelerini, dışarıdan atandıkları bakanlık görevi sona erenleri, bunların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana ve babaları ile yaş ve medeni halleri uyan çocuklarını, ölenlerin hak sahibi olan dul ve yetimlerini,
Kurum: Türkiye Büyük Millet Meclisini,
Rayiç Bedel: Maliye Bakanlığının, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün veya sağlıkla ilgili giderin yapıldığı ildeki ya da Ankara Ticaret Odasının belirlediği ve onayladığı fiyatı, ifade eder.

Kaynaklar;

- 24 Aralık 2017 Pazar günü Resmi Gazetede yayımlanan 696 Sayılı KHK’nin 32. ve 42. maddesi,

- TBMM üyeleri için milletvekillerine, yasama organı eski üyelerine, dışarıdan atandıkları bakanlık görevi sona erenlere tedavi yardımı yapılmasına dair yönetmelik. Resmi gazete 30.07.2004, Yönetmelikte yapılan değişiklikler; 12.01.2005 – 28.06.2006 – 16.02.2007 – 12.10.2011

- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

- Madde 63; Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süreci

- Madde 68; Katılım payı alınması,

- Madde 73; Sağlık hizmetlerinin sağlama yöntemi ve sağlık giderlerinin ödenmesi,

- Güncel Sağlık Uygulama Tebliği ( SUT) ;

- 1.8 – Katılım payı,

- 1.9- İlave ücret,

- 2.2 – Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin sağlama yöntemleri ve ödeme kuralları