SGK konusunda hangi kurum doğruyu söylüyor? - Ergün Demir - Güray Kılıç

2018-03-13

Bazı basın yayın organlarında, “SGK vurgunu Sayıştay raporuna girdi” başlığını taşıyan haberlerin yer alması üzerine SGK konuya ilişkin basın açıklaması yapmıştır. SGK açıklamasında özetle;''  haberde yer alan Sayıştay raporlarına dayanan suiistimalleri ve usulsüzlük konularını iddia olarak ele almış ve Kurumumuzca her hangi bir usulsüz işleme müsaade edilmediği gibi, fiili denetimlerin yanında usulsüz işlemlerin kaynakta önlenmesine yönelik bilişim alanında da birçok önlem alındığı belirtilmiş ve Kurumun tüm bu iddialara karşın, aksamayan bir sağlık ve sosyal güvenlik sistemini başarı ile sürdürdüğü'' ifade edilmiştir.

SGK'nın basın açıklaması bazı sağlık haber sitelerinde ise ''SGK, o haberi yalanladı: Özel hastanelerde doktorlar asgari ücretten gösterilmiyor'' manşetiyle yayımlanmıştır.

ÜZERİ ÖRTÜLMEYE ÇALIŞILAN GERÇEKLER;

Konuya ilişkin gerçekleri öğrenebilmemiz için; Haberde yer alan sağlık hizmet sunucularının suiistimalleri ve usulsüzlüklerinin olup olmadığını ve SGK’nın zarara uğratılıp uğratılmadığını anlayabilmek için Devletin denetim kurumu olan Sayıştay’ın SGK düzenlilik denetim raporlarına (2015-2016) ve Sosyal Güvenlik Kurumu 2017 faaliyet raporunda yer alan konu ile ilgili bölümlerine bakmak gerekir.

 SGK’nın yaptığı basın açıklamasında belirttiği gibi basında çıkan haberlerin iddiamı yoksa gerçek mi olduğunu tane tane anlatalım;

1-Özel hastane uzman doktorlarının ücretlerinin asgari ücret üzerinden gösterildiği iddiası!

Sosyal Güvenlik Kurumu 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporu sayfa 54;  SGK ile sözleşmeli özel hastane ve tıp merkezleri ile muhtelif işyerlerinde işyeri hekimi olarak 5510 sayılı Kanun’un 4/1-a maddesi kapsamında hizmet akdiyle çalıştırılan 1.066 uzman doktor ve pratisyen hekimin prime esas günlük kazançlarının 2016 yılında asgari ücret üzerinden bildirildiği tespit edilmiştir. Bildirilen prime esas günlük kazançlarına göre hekim sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Bildirilen Günlük Prim (TL)      Hekim Sayısı

 Asgari Ücret (54,9)                          1.066

                      55-100                          4.189

                      101-200                        6.254

                      201-300                        4.903

                      300+                              7.659

 

2-Hastaların aynı tarihlerde birden fazla hastanede yatarak tedavi edilmiş gibi bildirildiği iddiası!

Sosyal Güvenlik Kurumu 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporu sayfa 71;  MEDULA Sisteminde tarafımızca yapılan incelemelerde, 2016 yılında muhtelif hastalar adına aynı tarihlerde en az iki farklı sağlık kurumunda yatarak tedavi işlemi kaydedilerek SGK’ya fatura edildiği tespit edilmiştir. Bir hastanın aynı tarihlerde farklı sağlık tesislerinde yatarak tedavi görmesinin mümkün olamayacağı açıktır, dolayısıyla SGK’ya bu şekilde fatura edilen işlemlerden en az biri hatalıdır.

3- Sahte muayene kayıtları yapıldığı iddiası!

Sosyal Güvenlik Kurumu 2015 yılı Sayıştay Denetim Raporu sayfa 129; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmeli sağlık kuruluşları tarafından üretilen sağlık verilerinin incelenmesi sonucu, ölmüş kişilere sağlık hizmeti verilmiş gibi fatura düzenlendiği tespit edilmiştir.

Söz konusu faturalandırmaları gerçekleştiren Şanlıurfa ‟da 40, Adıyaman, Mardin, Şırnak ve Kırşehir ‟de 1 adet olmak üzere 44 sağlık kuruluşu bulunmaktadır. Bu sağlık kuruluşlarından 30 tanesinin geçen yıl da ölü kişiler adına fatura düzenlediği ve bu hususun tarafımızca SGK‟ya iletilmesine rağmen Kurum ile sözleşmelerinin devam ettiği ve 2016 yılında yeni sözleşme imzaladıkları, dolayısıyla bu kuruluşlara SGK tarafından ödeme yapılmaya devam edildiği görülmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu 2017 Faaliyet Raporu veri analiz çalışması tablo 46 sayfa 67-68;

- 1615 sağlık hizmet sunucusu doğum yapan hekimler üzerinden çalışmadıkları dönemde kuruma 33.629 işlem fatura edilmiştir.

-  3415 sağlık hizmet sunucusu vatandaşların ölüm tarihlerinden sonra 28.022 kişinin işlemleri Kuruma fatura edilmiştir.

-  45 sağlık hizmet sunucusu vefat eden hekimler adına yapılan 24.729 hastane işlemleri ve reçeteler düzenlenmiş kurumuma fatura edilmiştir.

4- Özel hastanelerce sigortalılardan fazla tetkik istendiği iddiası!

Sosyal Güvenlik Kurumu 2015 yılı Sayıştay Denetim Raporu sayfa 134; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmeli bazı sağlık hizmet sunucularının, kemik iliği nakli paket fiyatlarına her türlü tetkik, tahlil, işlem, kan ve kan bileşenleri, tıbbi malzeme, ilaç ve komplikasyon tedavisine ilişkin ücretler dahil olmasına rağmen bunları SGK‟ya fatura ettikleri tespit edilmiştir.

Bu konuda Sayıştay raporlarda ve SGK faaliyet raporlarında detaylı bir bilgi yer almamaktadır.

5- SGK’nın zarara uğratıldığı iddiası!

Sosyal Güvenlik Kurumu 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporu sayfa 72; Kurum alacaklarının muhasebe sistemine kayıt altına alınmadığı, mali tablolarda raporlanmadığı, alacaklarını takip ve tahsilat sürecini etkin ve verimli şekilde yürütemediği, icra takibindeki Kurum alacaklarının( 45.160.497.222 TL) tebliğ edilmesi sürecinde ortaya çıkan sıkıntılar nedeniyle alacakların takip ve tahsilinde etkinliğin sağlanamadığı görülmüştür.

Sosyal Güvenlik Kurumu 2017 Faaliyet Raporu veri analiz çalışması tablo 46 sayfa 67-68;

- Kurum ile protokol ve sözleşmesi olan toplam 5363 sağlık hizmet sunucusu (hastane, tıp merkezi, eczane, optik vs.) sağlık ve sosyal sigorta alanlarında mevzuata uygun olmayan 108.293 işlem gerçekleştirilmiş ve 24.184.816 TL kuruma fatura edilmiştir.

-Sağlık alanında yapılan denetimlerde sağlık hizmetleri alanında tespit edilen kurum zararı toplam 54.784.453 TL dir.

6-Denetim sonuçları;

Sosyal Güvenlik Kurumu 2017 Faaliyet Raporu veri analiz çalışması tablo 48 sayfa 69; Bu alandaki suiistimaller ile mücadele etmek için SHS’lere (hastane, tıp merkezi, eczane, optik vs.) yönelik planlı ve plansız denetim çalışmaları sürdürülmektedir.

-Ödeme durdurma kararı verilen SHS sayısı; Dal Merkezi 3,Eczane 7,Hastane 12, Tıp Merkezi 3.

 

7-SGK tüm bu iddialara karşın, aksamayan bir sağlık ve sosyal güvenlik sistemini başarı ile sürdürdüğü iddiası!

Sosyal Güvenlik Kurumu 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporu sayfa 37; Sayıştay denetim görüşü olarak SGK’nın 2016 yılına ilişkin mali rapor ve tablolarının doğru ve güvenilir bilgi içermemektedir.

Sonuç olarak; Sosyal Güvenlik Kurumu toplumun tüm kesimlerinin hastalık, işsizlik, yaşlılık, sakatlık, ölüm ve analık halinde korunmasını sağlamakla yükümlüdür.

- Kurum ile protokol ve sözleşme yapan sağlık hizmeti sunucularını denetlemek,

- Sağlık ve sosyal sigorta alanlarında mevzuata uygun olmayan işlemleri tespit etmek,

-  Suiistimaller ve usulsüzlükler ile mücadele etmek, hiç ayrım yapmadan cezai işlem uygulamak

Sosyal Güvenlik Kurumunun görevidir.

Basın yayın organlarında çıkan haberler SGK’nın dediği gibi iddia / yalan değil, Devleti denetim kurumu olan Sayıştay SGK denetim raporlarında ve Kurumun yayımladığı SGK 2017 faaliyet raporlarında yer alan tespitler ve denetim görüşleridir.

Burada asıl sorgulanması gereken Sayıştay denetim raporunda tespit edilen ve mali saydamlığı gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu’nun mali rapor ve tablolarının neden doğru ve güvenilir bilgi içermediğidir.

Yapılması gereken suiistimalleri ve usulsüzlükleri kanıksamadan ve üzerini örtmeden mücadele etmek, bilgiyi kamuoyuyla doğru paylaşmak gerekmektedir.

 

 

.

                         Dr. Ergün DEMİR                                                                         Dr. Güray KILIÇ

                    İzmir Tabip Odası Üyesi                                                         İstanbul Tabip Odası Üyesi